Sydney (12.11.23)

Sydney, Australia airport (November 23, 2012)